پيشنهاد ميكنيم براي داشتن اطلاعات كاملتر از بخش روشهاي حمل و نقل فيلم آموزشي آنرا مشاهده نماييد. ولي بصورت كلي شما ميتوانيد در اين بخش به تعداد نامحدود روشهاي حمل تعريف كنيد