كليه تنظيمات اوليه فروشگاه اعم از تعيين نام فروشگاه ، متنهاي خاص براي نمايندگي و ... را در اين بخش تنظيم نمايد. اطلاعات كامل و جامع را در فيلم آموزشي ميتوانيد مشاهده نماييد