نظيمات انتخاب پوسته: مدير مي تواند از ميان پوسته هاي موجود يکي را براي فروشگاه آن قرار دهد و امکان ويرايش آن نيز مي باشد.