در اين قسمت ميتوانيد تبليغات خود را در قالب عكس اضافه كنيد . براي كسب اطلاعات بيشتر ميتوانيد از فيلم آموزشي قرارداده شده استفاده نمائيد.