در اينجا ليستي از تبليغات اضافه شده توسط مدير فروشگاه را مشاهده ميكنيد كه امكان ويرايش يا حذف آنها وجود دارد