پس از تعريف دپارتمان ميتوانيد از بخش تعريف كارمند، براي آن دپارتمان كارمند تعريف نماييد