در قسمت فهرست سوالات کاربر مي تواند متن سوال و پاسخ را ويرايش و يا آن را حذف نمايد.