فهرست سنجشها : در اين بخش ليستي از سنجشهايي كه اضافه شده را ملاحظه ميكنيد0 از امكانات آن ميتوان به فعال يا غير فعال – ديدن جزئيات و حذف يا ويرايش مشاهده ميشود . در بخش جزئيات ميتوان ديدگاههاي كاربران را مشاهده نمود.