به روز رساني جملات پر استفاده: در اين قسمت امکان ويرايش و به روز آوري جملات پر استفاده وجود دارد.