افزودن جملات پر استفاده : در اين قسمت مي توانيد پاسخ سوالاتي را که براي خيلي از مشتريان پيش مي آيد و تکراري به نظر مي رسد را بايگاني کنيد تا در صورت نياز همان را کپي کرده و براي مشتري ارسال کنيد و ديگر مجبور به تايپ پاسخ براي مشتري نباشيد.