ليست جملات آماده : ليست جملات آماده را در اين قسمت مي توانيد مشاهده نماييد و در صورت تمايل ويرايش کنيد.