در اين بخش ميتوانيد تنظيمات خاصي در مورد سوالات معلق شده اعمال نماييد . براي اطلاعات بيشتر فيلم آموزشي را مشاهده نماييد