فهرست سوالات معلق: هر سوالي که توسط يکي از مديران سايت باز شود و پاسخ داده نشود، در اين ليست قرار مي گيرد.