اطلاعاتي كه قبلا از آنها بك آپ تهيه كرده ايد را ميتوانيد از اين بخش مجددا بازيابي كنيد. نکته اينکه زماني از "بازيابي پشتيبان ديتابيس" استفاده کنيد که اطلاعات هاست شما پاک شده است