ليست تمام نمايندگان به همراه قابليتهايي مثل حذف، ويرايش،‌تغيير درصدها و ... را ميتوان در اين بخش مشاهده نمود