نظراتي که هر يک از کاربران در رابطه با هر کالا مي دهند در اين قسمت قرار مي گيرد. همچنين امكان پاسخگويي به نظرات هم وجود دارد