براي افزودن محصول بايد از اين بخش اقدام نمود.براي اينكار بايد فيلدهاهي مد نظر تكميل گردند. توضيحات بيشتر را در بخش فيلم آموزشي مشاهده كنيد