این ماژول شامل فهرست گروه های کاربری می باشد . در این قسمت شما می توانید سطوح دسترسی مختلف برای قسمت مدیر نرم افزار خود داشته باشید تا به هر کدام از کارمندان سطح دسترسی که تمایل دارید را بدهید. برای تعریف گروه کاربری ابتدا به قسمت فهرست گروه های کاربری آمده و از قسمت "افزودن گروه کاربری" گروه مورد نظر را ایجاد می کنیم. سپس مجدد به همین لیست آمده و از قسمت "ویرایش سطح دسترسی" سطح دسترسی که مورد نظر شماست را به این گروه می دهید.