خدمات sms : در اين قسمت بخشي است بنام ارسال خبر نامه sms که از اين قسمت مي توانيد براي تمامي اعضاي عضو سايت ، خبر نامه ارسال نماييد. البته اين در صورتي است که شما وب سرويس تهيه کرده باشيد.