در اينجا ليستي از بنرهاي اضافه شده توسط مدير را مشاهده ميكنيد كه امكان ويرايش و حذف آنها هم وجود دارد