کسب در آمد : هدف از اين ماژول همان طور که از نامش پيداست براي کسب درآمد و فروش هر چه بيشتر فروشگاه شما مي باشد.به 3 صورت شما مي توانيد کاربران خود را راغب فعاليت بيشتر نمايد. اولين حالت اين است که کاربر شما از قسمت افزودن بنر يک بنر در سايتش قرار مي دهد. زماني که شخصي در سايت کاربر شما وارد شود و از طريق اين لينک (بنر) وارد سايت شما شود و خريدي انجام دهد درصدي از اين مبلغ به اکانت کاربر معرف اضافه مي شود. اين درصد را شما از قسمت تنظيمات کسب درآمد تنظيم مي کنيد. در دومين حالت به اين صورت است که کاربران شما دعوتنامه به دوستان خود ارسال نمايند که پس از کليک بر روي آن به سايت فروشگاه شما ارجاع داده خواهند شد و با خريدي که انجام مي دهند درصدي که شما مشخص کرده ايد، حساب معرف شارژ خواهد شد. روش سوم به اين صورت است که کاربر شما لينکي را که در قسمت کسب درآمد آمده را برداشته و در سايت خود قرار دهد. تا با کليک بر روي آن به سايت فروشگاه براي خريد ارجاع داده شود.