هدف از ايجاد اين بخش ايجاد كارت هديه براي خريد از فروشگاه ميباشد. ممكن است شما با ارگان يا مجموعه اي قرارداد داشته باشيد كه بخواهيد براي ايجاد امكان خريد از كارتهاي هديه استفاده كنيد. براي اين منظور ميتوانيد از اين بخش و با توجه به قابليتها و پارامترهاي تعريف شده اقدام به توليد كارت شارژ نماييد. اطلاعات كامل را ميتوانيد در فيلم آموزشي ببينيد.