تراكنشهاي انجام شده توسط بانك ملت بصورت مستقيم به حساب فروشگاه واريز ميگردند. در غير اينصورت اين تراكنشها در اين ليست قابل مشاهده ميباشند كه بصورت دستي توسط مدير انجام شود يا از طريق بانك پيگيري گردند