ليستي از تراكنشهاي انجام شده در شبكه شتاب قابل مشاهده ميباشد. توضيح اينكه هر تراكنش داراي يك رسيد ديجيتالي ميباشد كه امكان پيگيري نيز دارد