در اين بخش ليست تراكنشهاي مالي اعضا قابل مشاهده ميباشند