فيشهايي كه در بخش فيشهاي منتظر تاييد ، تاييد نشوند به اين بخش منتقل ميشوند و قابل مشاهده مي باشند