در اين بخش آمار فروش بصورت روزانه ماه مورد نظر بر اساس نوع فاكتور قابل مشاهده ميباشد