در اينجا نمودار گزارشهاي روزانه فروش بر اساس نوع فاكتور گنجانده شده است