در اين قسمت امکان ويرايش عنوان گروه و همچنين آيکن مورد نظر مقدور مي باشد.