براي ايجاد نظم و دسته بندي خبرهاي مختلف مي توانيم با ايجاد گروه هاي خبري جداگانه اي،هر خبري را در گروه مختص به خود درج کنيم. مثلا براي خبرهاي سياسي يک گروه، براي درج خبرهايي در رابطه با IT نيز گروه ديگر و ... ايجاد مي کنيم. براي افزودن گروه جديد نام گروه خبري مورد نظر را وارد و اگر تمايل داشتيم آيکني هم از قسمت Browser براي آن آپلود مي کنيم.