زمانيكه در فاكتورهاي ارسال شده گزينه انجام تسويه را كليك كنيم اين فاكتورها به اين بخش منتقل ميشوند