هر خريدي که کاربر انجام مي دهد، فاکتور آن در اين قسمت قرار مي گيرد. در اين قسمت دو گزينه دارد : الف: ارسال كالا ب: لغو فاکتور مدير پس از مشاهده فاکتور مورد نظر و صحت اطلاعات و ... بايستي بر روي گزينه "ارسال فاکتور" کليک کند که در اين صورت فاکتور مورد نظر در ليست فاکتورهاي ارسال شده قرار مي گيرد. و در غير اين صورت فاکتور مورد نظر را لغو مي کند که در ليست فاکتورهاي لغو شده قرار خواهد گرفت.