فاكتورهايي كه عمليات پرداخت آنهاانجام نشده است در اين ليست قابل مشاهده ميباشند . مدير پس از پرداخت ميتواند آنرا تاييد كند تا به ليست آماده ارسال اضافه شود