فاكتورهاي ارسال شده را ميتوان بايگاني نمود. در اين صورت اين فاكتورها در اين قسمت قابل مشاهده هستند