فاكتورها بعد از اينكه گزينه انجام تسويه آنها كليك ميشوند به اين بخش منتقل ميگردند