زمانيكه كاربر در زمان خريد گزينه پرداخت در محل از طريق پست را انتخاب ميكند، درخواست او به بخش فاكتورهاي آماده ارسال منتقل ميشود.در بخش جزئيات با دو گزينه مواجه ميشود. ارسال كالا و لغو فاكتور