اگر فاكتوري در هر كدام از مراحل كار لغو شود در اين بخش قابل مشاهده ميباشد.