فاكتورهايي كه در قسمت فاكتورهاي آماده ارسال تاييد ميشوند در اين قسمت قرار ميگيرند.درقسمت جزئيات با سه گزينه مواجه هستيم. انجام تسويه – مرجوع كردن و لغو فاكتور. با توجه به اينكه تحويل كالا توسط پيك انجام ميشود اگر وجه كالا توسط پيك به شما برسد انجام تسويه را كليك ميكنيد. اگر بنا به هر دليل فاكتور لغو شد لغو فاكتور و اگر كالا به شما ارجاع داده شد دكمه مرجوع كردن را كليك ميكنيد.