زمانيكه كاربر روش پرداخت را پرداخت در محل را انتخاب كند فاكتور مربوطه در قسمت فاكتورهاي آماده ارسال قرار ميگيرد در قسمت جزئيات دو بخش فعال ميباشد. ارسال كالا و لغو فاكتور طي تماسي كه ما با خريدار ميگيريم كالا به آدرس وي ارسال و ما گزينه ارسال كالا را كليك ميكنيم. بدين صورت فاكتور در ليست فاكتورهاي ارسال شده قرار ميگيرد. اگر مشخصات خريدار بنا به دلايلي اشتباه بود گزينه لغو فاكتور را انتخاب مينماييم.