فاكتورهايي كه گزينه لغو فاكتور در آنها كليك شده است ، در اين بخش قابل مشاهده اند