فاكتورهايي كه به هر دليل تاييد نشوند در بخش فاكتورهاي لغو شده نمايش داده ميشوند