فاکتورهايي که در قسمت فاکتورهاي آماده ارسال تاييد مي شوند در اين قسمت قرار مي گيرند.