فاكتورهايي كه مدير آنها را لغو كرده است در اين بخش قابل مشاهده ميباشند