پيامهاي حذف شده در بخش فهرست پيامها در اين بخش قابل مشاهده ميباشند