پيامهايي را که کاربر از قسمت ارتباط با ما در فروشگاه ارسال مي کند را مي توانيد ببينيد . ضمن اينكه امكان ديدن جزئيات ، ارسال پاسخ و حذف آن نيز مقدور ميباشد.