در اين بخش اين قابليت براي شما در نظر گرفته شده است كه قادر به جابجايي صفحاتي كه در سمت كاربر ديده ميشوند باشيد. براي اينكار شما ميتوانيد بخشهاي مختلف را بصورت Drag & Drap در پارتهاي مختلف جابجا كنيد. همچنين امكان ويرايش، تنظيم و حذف هر كدام از ماژولها نيز براي شما ميسر ميباشد. براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد فيلم آموزشي را مشاهده كنيد.