نام كاربراني كه از ليست اعضا حذف ميشوند در اين بخش قابل مشاهده هستند كه امكان ديدن جزئيات و تراكنش آنها نيز وجود دارد