اين قسمت بسيار واضح بوده که امکان افزودن خبر را به شما مي دهد ضمن اينکه مي توانيد در اين قسمت تصوير و تاريخ خاتمه براي عکس قرار دهيد تا اينکه پس از آن تاريخ براي کاربر قابل رويت نباشد.