در اين قسمت ليستي از كاربران به همراه ديدن مواردي نظير ديدن جزئيات كاربر،‌ليست تراكنشها ، افزايش يا كاهش موجودي ، تغيير رمز عبور و حذف كاربر وجود دارد.